Regulamin


Spis Treści

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i warunki oferowanych usług
4. Składanie zamówień
5. Czas oczekiwania na przesyłkę
6. Formy płatności
7. Faktury
8. Konto Stałego Klienta
9. Zwrot zakupionego produktu
10. Tryb postępowania reklamacyjnego
11. Ochrona danych osobowych
12. Polityka prywatności i plików cookies
13. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez internetowy Sklep Meksykański, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, prowadzony przez SOLMARKET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 128B lok. 50, 02-383 Warszawa, KRS: 0000841083, NIP: 7010981658, REGON: 386067516.
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.
1.4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Kupującemu za pośrednictwem witryny www, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację przez Kupującego warunków niniejszego Regulaminu.

2. Definicje
2.1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - oznacza usługę wykonaną przez Sprzedawcę, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Kupującego, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2.2. Kupujący - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp i korzysta z usług oferowanych przez Sklep Internetowy.
2.3. Sprzedawca - oznacza podmiot wskazany w ust. 1.1.
2.4. „Produkt” - rzecz będąca przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Rodzaj i warunki oferowanych usług
3.1. Sklep Internetowy oferuje sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na jego stronach internetowych.
3.1.1. W cenniku Sklepu Internetowego podano ceny brutto (zawierające podatek VAT) w PLN.
3.1.2. Oferta podana na stronach internetowych Sklepu Internetowego jest ważna do odwołania.
3.2. Warunki oferowanych usług:
3.2.1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu produktów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać następujące dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko lub nazwę firmy, jej NIP i adres do faktury oraz adres, na który ma zostać dostarczony produkt, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
3.2.2. Kupujący może korzystać z usługi poprzez rejestrację w bazie danych lub bez rejestracji wskazując jednakże swoje dane osobowe jak w ust. 3.2.1.
3.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze niezgodnym z prawem.
3.2.4. Do korzystania z systemu sprzedaży elektronicznej wymagana jest przeglądarka internetowa posiadająca dostęp do sieci internetowej, wyposażona w obsługę plików cookie oraz język skryptowy JavaScript.
3.2.4.1. Podczas korzystania z sieci internetowej należy zachować podstawowe względy bezpieczeństwa.
3.3. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
3.3.1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

4. Składanie zamówień.
4.1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy o sprzedaż towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4.2. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zakupem zamówionego produktu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Kupującego do celów związanych z wykonaniem zamówienia.
4.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
4.4. Zamówienie powinno być złożone za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.
4.4.1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.
4.5. Zamówienia elektroniczne składać można 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele i święta będą procesowane w następny dzień roboczy.
4.6. Sprzedawca, wraz z produktem, dostarcza Kupującemu również informacje o wykonywanej transakcji (w wersji trwałej lub drogą mailową). 
4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
4.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
4.8.1. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.

5. Czas oczekiwania na przesyłkę
5.1. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się okres realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską lub firmę świadczącą usługi kurierskie.
5.2. Czas realizacji zamówień w Sklepie Internetowym uzależniony jest od dostępności produktów w Sklepie Internetowym oraz u dostawców.
5.3. Jeżeli produkty znajdują się w magazynie Sklepu Internetowego, wówczas przesyłka wysyłana jest w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
5.4. W innych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć z powodu ograniczonej dostępności produktów u dostawców. W takim przypadku Usługodawca ustali z Kupującym datę realizacji zamówienia.
5.5. Czas doręczenia przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską odbywa się według przepisów obowiązujących w regulaminach tych przewoźników pod warunkiem wskazania prawidłowych danych adresowych, w tym poprawnego kodu pocztowego.
5.6. Koszty dostawy przesyłki o jednorazowej wartości zakupionych produktów powyżej kwoty 500,00 PLN pokrywa Sprzedawca .
 
6. Formy płatności
6.1. Za zaliczeniem pocztowym - zapłata za doręczoną przesyłkę nastąpi przy odbiorze.
6.2. Przelewem – na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazanego w zakładce kontakt.
6.3. Przelewem elektronicznym (e-transfer) lub przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

7. Faktury
7.1. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca może wystawić fakturę.
7.2. Jeżeli Kupujący pragnie otrzymać fakturę, powinien wskazać w chwili składania zamówienia odpowiedni typ dokumentu sprzedaży.

8. Konto Stałego Klienta
8.1. Konto Stałego Klienta (KSK) może założyć każdy, kto zarejestruje się na stronach Sklepu Internetowego.
8.2. Dla posiadaczy KSK będą organizowane specjalne akcje promocyjne, o których Sprzedawca będzie informował na swoich stronach www oraz poprzez e-mail.
8.3. Posiadacz KSK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta powiadamiając o tym pisemnie lub elektronicznie Sprzedawcę.

9. Zwrot zakupionego produktu
9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący, będący osoba fizyczną (Konsument), dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie.
9.2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać zamówiony produkt, zabezpieczony przed zniszczeniem, wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy, a Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego na zakup produktu, wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego produktu w maksymalnej wysokości 22,00 PLN. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie UOKIK pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
9.3. Zwrot zakupionego produktu jest możliwy, jeżeli produkt nie był używany i nie został uszkodzony lub zniszczony.
9.4. Kupujący ma prawo obejrzeć dostarczony produkt w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt nie spełnia jego oczekiwań, nie może go używać. Gdy tak się stanie i Kupujący będzie chciał odstąpić od umowy, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości produktu.
9.5. Zwrot kosztów za zakupiony produkt nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez niego adres, niezwłocznie po odebraniu przez Sprzedawcę zwróconego produktu.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego
10.1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego produktu lub jego niezgodności z zawartą umową Kupujący ma prawo go reklamować w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.2. Jeżeli produkt jest niezgodny z zawartą umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (np. z powodu zbyt wysokich kosztów lub niedostępności produktu w magazynie).
10.3. Reklamacje dotyczące zakupionego produktu należy zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.
10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Kupującego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych pełną nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentacji w sprawach związanych ze złożoną reklamacją), a także opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
10.5. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Kupującego.
10.6. W przypadku uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać zamówiony produkt, zabezpieczony przed zniszczeniem na adres Sprzedawcy, a Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego na zakup produktu, wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego produktu w maksymalnej kwocie 22,00 PLN.

11. Ochrona danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Kupującego czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
11.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
11.3. Udostępnienie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
11.3.1. W celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
11.3.2. Na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
11.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3.1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Kupującym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3.2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.
11.5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
11.5.1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
11.5.2.innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
11.6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
11.6.1. Nazwiska i imiona,
11.6.2. Numer telefonu,
11.6.3. Adres poczty elektronicznej e-mail,
11.6.4. Adres zamieszkania lub pobytu,
11.6.5. Adres do wysyłki,
11.6.7. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 
11.7. Kupujący może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Kupującemu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
11.8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupującego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
11.9. Kupującemu przysługuje prawo:
11.9.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
11.9.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie,
11.9.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
11.9.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
11.9.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
11.9.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
11.9.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
11.9.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora,
11.9.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
11.9.10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres sklep@sklepmeksykanski.pl. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.), jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp., jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.). Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego odebrania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 
12. Polityka prywatności i plików cookies
12.1. Definicje:
12.1.1. "Administrator" – przedsiębiorca działający pod firmą SOLMARKET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posługujący się numerem REGON: 386067516 oraz numerem NIP: 7010981658, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000841083 i posiadający adres korespondencyjny: ul. Grójecka 128 B lok. 50, 02-383 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
12.1.2. "Serwis" – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.sklepmeksykanski.pl
12.1.3. "Użytkownik" – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
12.2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
12.2.1.Celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
12.2.2. Możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
12.3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
12.4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
12.5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
12.6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
12.7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania http kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
12.7.1. Publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
12.7.2. Nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
12.7.3. Czas nadejścia zapytania,
12.7.4. Kod żądania http,
12.7.5. Kod odpowiedzi http,
12.7.6. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. "referer link") - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
12.7.7. Informacje o przeglądarce użytkownika,
12.7.8. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
12.8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.
12.9. Polityka "cookies" stosowana przez Sklep Internetowy znajduje się pod adresem:
 
13. Postanowienia końcowe
12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
12.1.1. Ogłaszania i przerywania lub zmiany akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronie Sklepu Internetowego,
12.1.2. Wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego,
12.1.3. Wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu Internetowego.
12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.