Start » Regulamin

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o fantastycznych wyprzedażach, nowościach w ofercie i nowych destynacjach to koniecznie zapisz się na nasz Newsletter.


RegulaminSpis Treści

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i warunki oferowanych usług
4. Składanie zamówień
5. Czas oczekiwania na przesyłkę
6. Formy płatności
7. Faktury
8. Konto Stałego Klienta
9. Zwrot zakupionego towaru
10. Tryb postępowania reklamacyjnego
11. Polityka prywatności i zasady etyczne
12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez internetowy „Sklep Meksykański” zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony przez Jarosława MROŻKA, ul. Dygasińskiego 9, 05-820 Piastów, NIP: 8511322045.
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.
1.4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy za pośrednictwem witryny www, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

2. Definicje
2.1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - oznacza usługę wykonaną przez Usługodawcę poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne.
2.2. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp i korzysta z usług oferowanych przez Sklep Internetowy.
2.3. Usługodawca - oznacza podmiot wskazany w ust. 1.1.
2.4. „Towar” - rzecz będąca przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Rodzaj i warunki oferowanych usług
3.1. Sklep Internetowy oferuje sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na jego stronach internetowych.
3.1.1. W cenniku Sklepu Internetowego podano ceny brutto (zawierające podatek VAT) w PLN.
3.1.2. Oferta podana na stronach internetowych Sklepu Internetowego jest ważna do odwołania.
3.2. Warunki oferowanych usług:
3.2.1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać następujące dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko lub nazwę firmy, jej NIP i adres do faktury oraz adres, na jaki ma zostać dostarczony towar, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
3.2.2. Usługobiorca może korzystać z usługi poprzez rejestrację w bazie danych lub bez rejestracji podając jednakże swoje dane osobowe jak w ust. 3.2.1.
3.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3.2.4. Do korzystania z systemu sprzedaży elektronicznej wymagana jest przeglądarka internetowa posiadająca dostęp do sieci internetowej, wyposażona w obsługę plików cookie oraz język skryptowy JavaScript.
3.2.4.1. Przy korzystaniu z sieci internetowej należy zachować podstawowe względy bezpieczeństwa.
3.3. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia.
3.3.1. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

4. Składanie zamówień.
4.1. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o sprzedaż towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zakupem zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy do celów związanych z realizacją zamówienia.
4.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
4.4. Zamówienie powinno być złożone za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy.
4.4.1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
4.5. Zamówienia elektroniczne składać można 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 (pn.-pt.) oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.
4.6. Uslugodawca, wraz z towarem, dostarcza Usługobiorcy również informacje o transakcji (w wersji trwałej lub mailem - w formacie pdf). 
4.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
4.8.1. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

5. Czas oczekiwania na przesyłkę
5.1. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się okres realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską lub firmę kurierską.
5.2. Czas realizacji zamówień w Sklepie Internetowym uzależniony jest od dostępności towaru w Sklepie Internetowym oraz u dostawców.
5.2.1. Jeżeli towary znajdują się w magazynie Sklepu Internetowego wówczas przesyłka wysyłana jest w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę.
5.2.2. W innych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć z powodu ograniczonej dostępności towaru u dostawców. W takim przypadku Usługodawca ustali z Usługobiorcą datę realizacji zamówienia.
5.3. Czas doręczenia przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską odbywa się według przepisów obowiązujących w regulaminach tych przewoźników pod warunkiem podania prawidłowych danych adresowych, w tym kodu pocztowego.
5.4. Koszty dostawy przesyłki o jednorazowej wartości zakupionego towaru powyżej 500,00 PLN pokrywa Usługodawca.

6. Formy płatności
6.1. Za zaliczeniem pocztowym - zapłata za doręczoną przesyłkę nastąpi przy odbiorze.
6.2. Przelewem – na numer rachunku bankowego Usługodawcy podanego w zakładce KONTAKT.
6.3. Przelewem elektronicznym (e-transfer) lub przy pomocy Karty Kredytowej za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

7. Faktury
7.1. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca może wystawić fakturę.
7.2. Jeżeli Usługobiorca pragnie otrzymać fakturę powinien zaznaczyć w chwili składania zamówienia odpowiedni typ dokumentu sprzedaży.

8. Konto Stałego Klienta
8.1. Konto Stałego Klienta (KSK) może założyć każdy, kto zarejestruje się na stronach Sklepu Internetowego.
8.2. Posiadacz KSK otrzymuje każdorazowo rabat w wysokości 5% na złożone przez niego zamówienie.
8.3. Dla posiadaczy KSK będą organizowane specjalne akcje promocyjne, o których Usługodawca będzie informować na swoich stronach www oraz poprzez e-mail.
8.4. Posiadacz KSK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta powiadamiając o tym pisemnie lub elektronicznie Usługodawcę.

9. Zwrot zakupionego towaru
9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorca, będący osoba fizyczną, dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezposrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
9.2. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest przesłać zamówiony towar, zabezpieczony przed zniszczeniem wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy, a Usługodawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Usługobiorcę na zakup towaru, wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego towaru w maksymalnej wysokości 18,50 PLN. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie UOKIK pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
9.3. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy, jeżeli produkt nie był używany i nie został uszkodzony lub zniszczony.
9.4. Usługobiorca ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli towar nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Usługobiorca będzie chciał odstąpić od umowy, Usługodawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
9.5. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Usługobiorcę adres, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę zwróconego towaru.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego
10.1. W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionego towaru lub jego niezgodności z zawartą umową Usługobiorca ma prawo go reklamować w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.2. Jeżeli towar jest niezgodny z zawartą umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (np. z powodu zbyt wysokich kosztów lub wyczerpania towaru).
10.3. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru należy zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Usługodawcy.
10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych pełną nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją) a także opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
10.5. Usługodawca udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Usługobiorcę.
10.6. W przypadku uznania reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest przesłać zamówiony towar, zabezpieczony przed zniszczeniem na adres Usługodawcy, a Usługodawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Usługobiorcę na zakup towaru, wraz z kosztami dostarczenia reklamowanego towaru w maksymalnej wysokości 18,50 PLN.

11. Polityka prywatności i zasady etyczne
11.1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
11.2. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
11.3. Zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.
11.4. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, w szczególności: nazwisko i imię Usługobiorcy, nazwa firmy i nr NIP, dane adresowe, adres elektroniczny Usługobiorcy.
11.5. Po zakończeniu korzystania z usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ustępie 11.4 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:
11.5.1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
11.5.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy;
11.5.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
11.5.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
11.6. Usługodawca jako administrator bazy danych dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych.
11.6.1. Procedury bezpieczeństwa mają uchronić dane Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich. Usługodawca  podejmie środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie do niej dostępu.
11.7. Polityka "cookies" stosowana przez Sklep Internetowy znajduje się pod adresem:
http://sklepmeksykanski.pl/webpage/polityka-cookies.html

12. Postanowienia końcowe
12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
12.1.1. ogłaszania i przerywania lub zmiany akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronie Sklepu Internetowego;
12.1.2. wycofania poszczególnych towarów z oferty Sklepu Internetowego;
12.1.3. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego.
12.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Twój koszyk:

0 produktów
0,00 PLN

Boks informacyjny
B2
facebook
twitter
B1
Jak kupować

JAK KUPOWAĆ?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje.
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje.
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje.
oprogramowanie SOTE projekt i realizacja BLUO.pl